Klant
Een natuurlijk persoon die door de rechter onder bewind wordt/is gesteld en waarvan Euro-Wijzer B.V. als bewindvoerder is aangesteld.

Bewindvoerder
De bewindvoerder welke bij Euro-Wijzer B.V. in dienst is, en welke door de rechtbank als zodanig erkend wordt.

Beheerrekening
Een door bewindvoerder geopende rekening voor de klant waarop diens inkomen wordt gestort en de betalingen van de vaste en variabele lasten, evenals eventuele reserveringen, plaatsvinden.

Leefgeldrekening
Een aparte rekening die uitsluitend wordt gebruikt voor verstrekking van het leefgeld aan de klant, waarvan de klant zelf een pas heeft.

Leefgeld
De periodieke vergoeding die de klant op basis van het vastgestelde budgetplan ontvangt om te besteden aan eten, drinken en persoonlijke verzorging.

Budgetplan
Het in overleg met de klant opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvindt en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan evenals de hoogte van het leefgeld en de frequentie van de toekenning daarvan wordt vastgesteld.

Inkomsten
Inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen kunnen worden gerekend.

Plan van Aanpak
Bevat schriftelijke afspraken met betrekking tot de samenwerking met de klant. Het gaat hierbij onder andere om gestelde doelen, een tijdplan, de te verrichten taken en eventuele andere deskundigen waarop een beroep moet worden gedaan.

Artikel 1. Algemeen

 • Deze spelregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de klant en bewindvoerder, al dan niet bekrachtigd door de rechtbank.
 • Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van de overeenkomsten waarop de onderhavige spelregels van toepassing zijn is er een klachtenreglement ter beschikking.
 • Het klachtenreglement wordt bij de klant achtergelaten tijdens het intakegesprek en is ook terug te vinden op de website.
  Op alle overeenkomsten van Euro-Wijzer B.V. is het Nederlandse Recht van toepassing.

Artikel 2. Verplichtingen bewindvoerder

 • Binnen drie maanden na aanvang van de onderbewindstelling zal Euro-Wijzer een inventarisatie van de boedel (de boedelbeschrijving) indienen bij de kantonrechter. Deze inventarisatie omvat een omschrijving van de inkomsten, uitgaven en eventuele schulden (BW art. 1:436 lid1).
 • Bewindvoerder draagt, bij aanwezigheid van registergoederen, zorg voor een aantekening “bewindvoering” in het kadaster/openbaar register (BW art. 1:436 lid 3).
 • Bewindvoerder opent zo spoedig mogelijk na de onderbewindstelling een beheerrekening en een leefgeldrekening voor de klant. Deze rekeningen staan op naam van de klant maar worden door bewindvoerder beheerd (BW art. 1:436 lid 4). De klant kan dit inzien via OnView met de persoonlijke klantlogin. De kosten van de rekeningnummers (beheer en instandhoudingskosten) komen voor rekening van de klant.
 • Jaarlijks en aan het einde van de onderbewindstelling wordt door bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan de bevoegde kantonrechter (BW art. 1:455).
 • Bij onderbewindstelling behoudt de Bewindvoerder zich het recht voor bij gewijzigde omstandigheden het budgetplan aan te passen.

Artikel 3. Reguliere (normale) werkzaamheden bewindvoerder

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden.
 • Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven (budgetplan).
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen.
 • Wijziging van relevante gegevens bij dezelfde instanties/instellingen.
 • Aanvragen relevante toeslagen om het inkomen van de klant de optimaliseren.
 • Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen.
 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1).
 • Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bv. bewindvoering indien van toepassing.
 • Doorbetalen van vaste lasten zoals opgesteld in budgetplan.
 • Als doorbetaling van de vaste lasten niet lukt hierover contact opnemen met de klant.
 • Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit het budgetbeheer.
 • Post van financiële aard verwerken.
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken.

Artikel 4. Verplichtingen van de klant

 • De klant geeft bij beschermingsbewind en inkomensbeheer volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen evenals van zijn vermogen en het saldo van alle banken/of girorekeningen die op zijn naam of op naam van zijn/haar minderjarige kinderen zijn gesteld. Deze gegevens zijn van belang voor een goede uitvoering van het bewind.
 • Bewindvoerder verzoekt alle organisaties waar de klant “zakelijke en of financiële” betrekking mee heeft, om alle toekomstige correspondentie van financiële aard rechtstreeks aan bewindvoerder te sturen.
 • De klant moet alle zakelijke/financiële correspondentie per ommegaande aan de bewindvoerder doorsturen, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld om een goed financieel beheer te (blijven) voeren.
 • De klant is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan bewindvoerder door te geven. Daarnaast blijft de klant zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig informeren van uitkeringsinstanties, schuldhulpverlener of WSNP bewindvoerder met betrekking tot relevante persoonlijke omstandigheden, zoals werk en inkomen, en verblijfplaats.
 • De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. Beschermingsbewind maakt de klant niet handelingsonbekwaam.
 • De klant verplicht zich tegenover bewindvoerder om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan zonder overleg met bewindvoerder. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of instant houden van een roodstand op een bankrekening.
 • De klant dient goed bereikbaar te zijn in redelijkheid en billijkheid. Dit mag telefonisch, per mail of schriftelijk.
 • Er zal door de klant, op welke manier dan ook, geen beledigingen, dreigingen of andere soortgelijke gedragsuitingen naar bewindvoerder en/of medewerkers gedaan worden.

Artikel 5. Budgetplan

 • Indien van toepassing stelt de bewindvoerder samen met de klant dan wel de hulpverlener een budgetplan op. De door de klant aangeleverde informatie over inkomsten en uitgaven vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de klant met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de bewindvoering, de huisvestingslasten, de noodzakelijke verzekeringen en de uitgaven voor levensonderhoud te zijn gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet-maandelijks karakter hebben, wordt door de bewindvoerder hiervoor een reservering gemaakt.
 • De kosten voor onderbewindstelling worden maandelijks ten laste van de beheerrekening gebracht. Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht zal bewindvoerder dit voor dan wel samen met de klant uitvoeren.
 • In het kader van bewindvoering is geen roodstand mogelijk, noch op de beheerrekening, noch op de leefgeldrekening.
 • Indien de bewindvoerder en de klant geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de bewindvoerder de inhoud van het plan.
 • Bij onderbewindstelling behoudt Bewindvoerder zich het recht voor bij gewijzigde omstandigheden het plan aan te passen.

Artikel 6. Schulden en Schuldeisers

 • Schulden. Op basis van de door u aangeleverde informatie en het budgetplan bekijkt bewindvoerder of en zo ja, welke hulp geboden kan worden. Dit kan zijn door het oplossen middels betalingsafspraken, stabiliseren en u begeleiden naar en tijdens het Schuldhulp traject (SHV) van uw gemeentelijke instelling of het uitvoerende orgaan hiervan. In het Schuldhulp Verleningstraject worden de mogelijkheden van een minnelijk of wettelijk traject onderzocht.
 • Schuldeisers. Met de onderbewindstelling wijzigt de juridische positie van de schuldeisers en schuldenaar niet.

Artikel 7. Informatie en registratie/Privacy

 • De klant machtigt de bewindvoerder, middels een ondertekende aanvraag onderbewindstelling, alle relevante werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren en daarmee bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden.
 • De klant is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van Bewindvoerder. Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 • De Bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk behandeld wordt. Zie hiervoor ook de privacyverklaring op onze website.

Artikel 8. Spelregelsn en Klachten- en Bezwarenregeling

 • Iedere klant ontvangt de Spelregels en het Klachtenprotocol. Deze worden in de Intake fase met u doorgenomen en ter ondertekening aangeboden.
 • Op onze website zijn de Spelregels en het Klachtenprotocol beide te raadplegen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Indien er sprake is van een omstandigheid – waaronder begrepen een nalaten – die leidt tot aansprakelijkheid van bewindvoerder dan is de aansprakelijkheid van bewindvoerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroeps- aansprakelijkheidsverzekeraar(s) van bewindvoerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van bewindvoerder komt.
 • Bewindvoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen.
 • Bewindvoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het door het verzwijgen van relevante informatie door de klant schade wordt geleden door de klant. Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtgever uitgesloten indien de klant verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 10. Kosten

 • Kosten voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld. Zie onze website voor het meest recente overzicht. De tarieven (bedragen allen exclusief btw) zijn overeenkomstig de geldende tarieven en worden vooralsnog vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantontonsectoren).
 • Griffiekosten en bankkosten komen voor rekening van de klant en worden doorbelast.
 • De vergoeding aan de bewindvoerder wordt per maand aan de klant in rekening gebracht.
 • Extra kosten voorvloeiende uit de opstart van het dossier komen voor rekening van de klant en zullen van de beheerrekening worden afgeschreven. Wanneer budget van de klant niet toereikend is om de vergoeding in een keer te voldoen, zal de vergoeding worden verdeeld in redelijke termijnen. Deze termijnen zullen maandelijks worden geïncasseerd van de beheerrekening tot het volledige bedrag is voldaan.
 • Indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, waardoor de opdrachtnemer de vergoeding niet kan incasseren, zullen de in redelijkheid gemaakte incassokosten voor rekening van de klant komen.
 • Voor gemaakte kosten buiten de reguliere tarieven zal de bewindvoerder een verzoek indienen bij de kantonrechter.

Artikel 11. Bereikbaarheid

Postadres
Euro-Wijzer B.V.
Postbus 438
5550 AK Valkenswaard

Telefoon
040 – 207 03 02 (Ma t/m Do van 10.00-12.00 uur

E-mail
contact@euro-wijzer.nl

Website
www.euro-wijzer.nl

Artikel 12. Opheffen van het bewind of wijziging van bewindvoerder.

 • Een verzoek tot opheffing van het bewind of wijziging van bewindvoerder kan worden ingediend bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er wordt overgegaan tot opheffing van het bewind dan wel een wijziging van bewindvoerder.

Artikel 13. Wijzigingen of aanvullingen van de spelregels.

 • De bewindvoerder is te allen tijde gerechtigd om deze spelregels te wijzigen. Wijzigingen worden via de website gepubliceerd.
 • Indien de klant niet kan instemmen met de wijzigingen of aanvulling, dient de klant dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de termijn wordt de klant geacht in te stemmen met de aanvulling of wijziging.