Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

Organisatie
Euro-Wijzer B.V.

Directie
P. Streler

Medewerker
Iedere andere werknemer van Euro-Wijzer B.V. dan de bedrijfsleiding.

Klant
Een onder bewind gestelde bij wie Euro-Wijzer B.V. tot bewindvoerder is benoemd.

Bezwaar
Een bij voorkeur schriftelijke onder de aandacht van Euro-Wijzer B.V. gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Euro-Wijzer B.V.

Klacht
Een bij voorkeur schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij Euro-Wijzer B.V ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Euro-Wijzer B.V.

Artikel 2
Werkingssfeer (voor wie de regeling bedoeld is en door wie eventueel te laten vertegenwoordigen en/of bijstaan)

Artikel 3
Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de klant beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de klant op te lossen. Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de klant en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne te schikken. De klant ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de klant niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4
Klachten worden bij voorkeur schriftelijk ingediend. Denk bij het indienen van de klacht aan het volgende:

  • naam en adres van de klager;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van de klacht.

Artikel 5
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

  • de klant zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.
  • de klacht anoniem is.
  • het feit waarover geklaagd wordt langer dan één jaar voor indiening heeft plaatsgevonden.

Artikel 6
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de directie. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de klant en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de klant.
Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7
Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klant is afgehandeld, kan de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 8
Alle bezwaren en klachten van klanten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld.

Artikel 9
De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 10
Deze regeling treedt in werking op 01-01-2020 en geldt voor onbepaalde tijd. Wijzigingen worden via de website gepubliceerd.